Opettajaksi opiskelun monet vaiheet

Opettajan työ on usein kutsumusammatti

Opettajan työ on vuosien saatossa muuttunut pelkästä tiedon jakamisesta ja oppilaiden ojentamisesta itsenäisen kriittisen ajattelun edistämiseen ja opiskelun ohjaamiseen. 6697055189_f947d7a7a7_zNopealla vauhdilla muuttuva monikulttuurinen yhteiskunta vaatii tämän päivän opettajilta hyvää muuntautumiskykyä ja valmiutta kokeilla uusia opetusmetodeja ja tiedonhakumenetelmiä. Suomessa opettajan ammatti on edelleen erittäin korkealle arvostettu heidän ammattitaitonsa ja koulutuksensa ansiosta. Pelkästään hyvillä arvosanoilla ei kuitenkaan pääse luokan eteen, vaan käytännössä kaikki opettajat käyvät jossain vaiheessa uraansa läpi soveltuvuuskokeen ja osallistuvat psykologisiin testeihin, jotta henkilökohtainen motivaatio opetustyöhön voidaan kartoittaa.
Lapin yliopisto on yksi monista oppilaitoksista, jossa voi opiskella esimerkiksi luokan- tai aineenopettajaksi. Pääaineena on joko kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai uutena alana mediakasvatus. Kasvatustieteitä sivuavia muita aineita ovat muun muassa kasvatuspsykologia, opetuksen viestintätekniikka, sukupuolentutkimus ja globaalikasvatus. Suomen ainutlaatuiset olosuhteet, omintakeinen kulttuuri ja kasvava ulkomaalaisväestö ovat eräitä osa-alueita, joita opettajien koulutuksessa nykyään huomioidaan. Tietojen ja taitojen edistämisen lisäksi opettajan tärkeä kasvatustehtävä on lisätä nuorten henkistä hyvinvointia ja antaa heille eettisesti ja moraalisesti kestäviä esimerkkejä toiminnallaan.

Opetusalan yleisiä ammatteja

  • Luokanopettaja
  • Lastentarhanopettaja
  • Aineenopettaja
  • Erityisopettaja
  • Opinto-ohjaaja

Pääsykokeet ja soveltuvuuskoe

Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto VAKAVA järjestää vuosittain kasvatustieteiden alan valintakokeet, jotka pidetään samanaikaisesti kaikissa kouluissa. Koe mittaa kasvatustieteellisessä opiskelussa tarvittavaa akateemista osaamista. Lopullinen valintamenettely vaihtelee yliopistoittain. Osa oppilaitoksista hyväksyy hakijat pelkästään kokeen perusteella. Toisissa, kuten Helsingin yliopistossa, valintakokeen pistemäärä karsii vasta soveltuvuuskokeeseen pääsevät. Valintakoe kestää kaksi tuntia ja pitää sisällään monivalintatehtäviä ja eri väittämiä, joiden totuutta kysytään. Kokeissa käytettävä aineisto on esillä pari kuukautta ennen koetilaisuutta, jotta siihen ehtii hyvin valmistautua.

Soveltuvuuskoe järjestetään usein yksiköittäin riippuen mihin opetustehtävään tai aineeseen haluaa erikoistua. Siihen kuuluu psykologinen testi, jolla mitataan hakijan sosiaalisia ja henkisiä kykyjä ja luontaista soveltuvuutta opetustyöhön. Tämän lisäksi hakijaa haastatellaan. Molemmat vaiheet pisteytetään. Jos useampi hakija saa saman pistemäärän ja opiskelupaikkoja on jäljellä vain yksi jäljellä, lopullinen valinta suoritetaan tällöin arpomalla.

SOOL Ry

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL Ry:n jäseninä on noin kolmasosa kaikista opettajaopiskelijoista. Yhdistyksen tavoitteena on edistää opettajankoulutuksen tasoa Suomessa ja toimia linkkinä opiskelijoiden ja oppilaitosten välillä. Sen alaisuudessa toimii yli 40 jäsenyhdistystä eri paikkakunnilla. SOOLin jäsenet saavat automaattisesti myös suuren osan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n tarjoamista jäseneduista, joihin kuuluvat esimerkiksi matka- ja tapaturmavakuutus ja Opettaja-lehti.